STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Utworzony przez Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Troska PLUS" udziela świadczeń w formie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w domu pacjenta, w miejscu jego zamieszkania lub przebywania. 

Pielęgniarska opieka długoterminowa wykonywana jest przez wykwalifikowany personel nadprzewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotnewymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych. Pielęgniarka w domu pacjenta podejmuje działania wobec pacjenta i jego rodziny poprzez: dokonanie wstępnej oceny stanu pacjenta zgonie z obwiązującymi skalami oraz monitorowanie poziomu samodzielności pacjenta i w zależności od stwierdzonych zmian, modyfikowanie realizowanego dotychczas planu opieki:

  • dokumentowanie podjętych działań
  • ustalenie plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne
  • realizację świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania
  • edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnymfunkcjonowaniem w środowisku domowym
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnegodo właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu
  • zapoznanie pacjenta oraz jego rodziny lub opiekunów faktycznych ze sporządzonym planem opieki oraz z zasadami zabezpieczenia środków medycznych niezbędnych do realizacji świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
  • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością
  • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, czynności wynikających ze zleceń lekarskich oraz z ustalonego planu pielęgnacji
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach
  • zmianę opatrunków z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki
  • podawanie leków w postaci iniekcji podskórnych, śródskórnych, domięśniowych (w tym podawanie insuliny) wynikających ze stałego zlecenia lekarskiego
  • podawanie płynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dożylnych oraz w postaci iniekcji dożylnych związanych z prowadzonym procesem leczeni

 

CENNIK  DOSTĘPNY  W  SIEDZIBIE  STOWARZYSZENIA.

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W ŁOMŻY

Oferty Stowarzyszenia w Łomży

OFERTA SZKOLENIOWA

Jesteś zainteresowany szkoleniami? A może chcesz rozpocząć pracę u nas? Sprawdź co aktualnie możemy zaproponować.

Opieka całodobowa w Łomży

OPIEKA CAŁODOBOWA

Opieka całodobowa działa przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.